geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Dirk van Rhijn

Hoofdpagina

Dirk van Rhijn, 25-05-1932 te Katwijk

volgens info gezinskaart vader Dirk van Rhijn
Dirk is geboren op 25-05-1932 te Katwijk.
Zoon van Dirk van Rhijn (1908) en Petronella Hus

volgens inschrijving overlijdens register Katwijk, folio 28v - akte 109
Dirk van rhijn is overleden op 05-11-1932 te Leiden, des namiddags ten half vier uur, 5 mnd.
Zoon van Dirk van rhijn, grondwerker en Petronella Hus, beiden wonende te Katwijk.


Inschrijving Overlijdens Register 1932 Katwijk - archief Katwijk, folio 28v - akte 109
Het overlijden van Dirk van Rhijn is op 10-11-1932 ingeschreven in het Register van Overlijden van Katwijk.
Voor extract:
Heden tie november negentienhonderd twee en dertig mij, Ambetnaar van den Burgelijken Stand der gemeente Katwijk: ingeschreven een ingevolge de tweede alinea van artikel vijftig van ht burgelijk wetboekontvangen uittreksel uit het register van overlijden der gemeente Leiden, waaruit blijkt, dat op vijf november dezes jaars, des namiddags ten half vier uur, in de gemeente Leiden is overleden: Dirk van Rhijn, oud vijf maanden, geboren te Katwijk en wonende te Katwijk, zoon van Dirk van Rhijn, grondwerker en van Petronella Hus, zonder beroep, beiden wonende te Katwijk.
Waarvan akte,

In de kantlijn is later bijgeschreven: 25-05-'32 (= geb.dat.), N.H. (= Ned. Herv.), Parlevliefslop 15.

ov dirk 1932
Overlijdens akte Dirk - archief Wergroep Genealogie Katwijks Museum

Gezinskaart Katwijk, vader Dirk van Rhijn - archief Katwijk
Dirk van Rhijn woonde hier bij zijn ouders op Annastraat 30 en/of Parlevlietslop 10 en/of 15, tot zijn overlijden op 05-11-1932.

Voor inzage kopie gezinskaart vader Dirk: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Dirk 1908

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact