geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Dreumel

Margaretha van Rhijn

Hoofdpagina

Margaretha van Rhijn, 17-05-1820 te Dreumel

Geboorte register 1820 Dreumel - arch gem. Beneden Leeuwen, akte 13
Margaretha is geboren op 17-05-1820 te Dreumel, ten vier uren, des namiddags.
Dochter van Jan Hendrik van Rhijn en Maria van Dijk.
Aangegeven door de vader, arbeider 29 jr. Maria was 20 jr.
Getuigen: Jan Crijn Smulders, landbouwer en 41 jr en D. Bouwman, landbouwer en 67 jr, beiden wonende te Dreumel.


geb margaretha 1820
Geboorte akte Margaretha - archief Beneden Leeuwen

Overlijdens register 1829 Dreumel - archief Gem. Beneden Leeuwe - akte 27
Margaretha is overleden op 06-12-1829 te Dreumel, des morgens om zeven ure te Dreumel, 9 jr, geboren en laatstelijk gewoond hebbende te Dreumel
Aangegeven door Jan van Rhijn, arbeider, 38 jr, wonende te Dreumel en Hendrik Janssen, verver, 45 jr, wonende te Dreumel.

ov margaretha 1820
Overlijden Margaretha - archief Beneden Leeuwen

Memorie van Succesie 1830 Druten - Gelders Archief, blz 563, 564 en 565
Margaretha wordt hier Grietje genoemd.
Memorie van aangifte der nalatenschap van Grietje van Rhijn, overleden te den zesden december 1800 negen en twintig te Dreumel.
Voor extract blz 565:
Wij ondergetekende Jan van Rhijn, arbeider en Maria van Dijk echtelieden, wonende te Dreumel, zoo voor ons zelves, als inhoedanigheid van ouders en voogden over onze vijf minderjarige kinderen met name Maria, Hendrina, Hendrikus, Mijntje en Cornelis van Rhijn, allen te Dreumel woonachtig.
Kiezende domicilie ten mijnen woonstede in no 143 binnen Dreumel.
Verklare dat Grietje van Rhijn, onze dochter en zuster van gemelde minderjarige \abintestato is overleden den derden februarij achtien honderd en dertig aan den Nieuwen Dijk te Dreumel in no 143 voornoemd, alwaar zij haar laatste domicilie heeft gehad.
Dat blijkens ommestaande certificaat tot hare nalatenschap geen gerede noch ongerede goederen behooren en alzoo kragtens art 4 der wet van 27 december1817 \van dezelve geene specificatie aangifte behoeft te worden gedaan, noch eenig recht verschuldigd is.
Verklarende voorts dat er door dit overlijden geen fides-commis gedevolveerd noch vruchtgebruik vervallen is, mitsgader niemand geregtigd is, dan de vermelde aangevers.

Dreumel des 1e januari 1830

Voor inzage kopie akte memorie van successie: klik hier voor blz 563
klik hier voor blz 564
klik hier voor blz 565.
-------------------------------------------Vader:
Jan Hendrik 1791

-----

Index op naam of geboortedatum

Schematisch overzicht

Contact