geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Arie van Rhijn

Hoofdpagina

Arie van Rhijn, 12-10-1905 te Scheveningen

Geboorte Register 1905 Den Haag - archief Den Haag, folio 116 - akte 3795
Arie is geboren op 12-10-1905 te Scheveningen, ten zijnen huize des morgens ten half een ure.
Zoon van Arie van Rhijn (1876) en Pieterenella Taal.
Aangegeven op 13-10-1905 door Johanna Tijdink, echtgenoote van Adriaan van Oosten, 26 jr, vroedvrouw, wonende te Scheveningen, bij de geboorte tegenwoordig geweest.
Arie van Rhijn, visscher, wonende aldaar.
Getuigen: Franciscus Dieben, 52 jr, bode en Engelbertus Heilbron, 62 jr; zonder beroep; beiden wonende alhier.

geb arie 1905
Geboorte akte van Arie - archief gemeente Den Haag

Overlijdens Register 1927 te Den Haag - archief Den Haag, serie E folio 10 - akte 49
Arie is overleden op 03-03-1927 op de rede van Corral in Chili, des namiddags ten twaalf ure.
Voor extract:
Heden den vijfentwintigsten april negentien honderd zeven en twintig is door mij, Ambtenaar van den Burgelijke Stand der gemeente 's Gravenhage, ingeschreven een ingevolge de derde alinea van artikel zestig van het Burgelijk Wetboek, ontvangen uittreksel uit het dagregister, gehouden aan boord van het stoomschip "Breda" der Koninklijke Nederlandsche Stoombood Maatschappij, waaruit blijkt dat op gemelden bodem, zich bevindende te Corral in Chili, op den derden maart dezes jaars, den namiddags ten twaalf ure vijftien minuten is overleden: Arie van Rhijn, oud een en twintig jaren, matroos, ongehuwd - en daar mij gebleken is, dat genoemnde overledene in deze gemeente woonachtig was, zoo is hiervan deze akte opgemaakt.

ov arie 1905
Overlijdens akte Arie - archief gemeente Den Haag

Gezinskaart vader Arie van Rhijn - Den Haag 178/260
Arie van Rhijn woonde hier bij zijn ouders op: 12-11-1909 - Vijzelstraat 102; 23-08-1916 - Westduinweg 109; 01-06-1918 Korendijk 90; 12-11-1920 - Meeuwenstraat 27; 19-06-1924 - Hellingweg 16.
Tot zijn overlijden op 03-03-1927 a/b S.S. Breda, ter reede Corral, Chili.

Voor inzage kopie gezinskaart Bev. Reg., vader Arie: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Arie 1876

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact